Admission procedure guide

Admission procedure guide

  • မြန်မာနိုင်ငံ၏ International Schoolတစ်ခုခုမှ (GED, GCSE, IGCSE, AS-Level, A-Level) အောင်မြင်ပြီးသူတိုင်း ဖြစ်စေ မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရအထက်တန်းကျောင်းမှ ၁၀တန်းအောင်မြင်ပြီးသူများ တို့သည် အင်္ဂလိပ်စာ စာမေးပွဲ ( IELTS, TOFEL or Duolingo ) တစ်ခုခုကနေ ရရှိသောအမှတ်နှင့် ပူးတွဲ တင်သွင်းလျှောက်ထားရပါမည်ဖြစ်ပါသည်။
  • ASU Myanmar တွင် ရမှတ်များ အကြိုစိစစ် ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်အဆင့်များ သတ်မှတ် ဆောင်ရွက်ပေးသွားပါမည်။
  • အကြိုစိစစ်ခြင်း အကဲဖြတ်ခြင်းများဆောင်ရွက်ပြီးပါလျှင် လက်ခံစာ နှင့် ဝန်ခံချက်အာမခံ အား ပေးပို့ရပါမည်။
  • ASU မှ ASU Myanmar သို့ ကျောင်းသားအတွက် I-20 အားပေးပို့လာမည်ဖြစ်ပါသည်။
  • I-20 ရရှိပြီးသော ကျောင်းသူကျောင်းသားများသည် Student visa (F1) အတွက် အထောက်အထားပြင်ဆင်ခြင်း နှင့် ထွက်ခွါရန်လိုအပ်သည်များ ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်ခြင်းများ ဆောင်ရွက်ရပါမည်။
  • အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု ရှိ Angelo State University သို့ ဝင်ရောက်ခြင်း။